Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.buyorby.pl , prowadzony jest przez firmę FIRSTONE Adam Ustianowski przy ul. Hutniczej 1a , z siedzibą w 46-040 Ozimku ,dalej zwany „Sprzedającym”,
nr NIP:991-044-26-85, nr REGON: 160250508,
Kontakt e-mail: sklep@buyorbye.pl , Kontakt telefoniczny: +48 602 615 533, + 48 600 213 491
1.2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wybranych towarów z branży AGD i RTV za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie na terenie Polski.
1.3 Wszystkie produkty dostępne w BuyOrBye.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 1. ZAMÓWIENIE

2.1. Złożenie zamówienia wymaga od Kupującego rejestracji w sklepie internetowym. Niniejszym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883.
2.2. Zamówienie na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane jest drogą elektroniczną poprzez dodanie produktu do koszyka zakupów na stronie sklepu, wyboru rodzaju dostawy i metody płatności
2.3. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy oraz święta realizowane będą w najbliższy następujący po nich dzień roboczy.
2.4. Przyjęcie poprawnego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną (e-mail: informujący o statusie zamówienia: potwierdzone, wysłane, anulowane, itp.) lub telefoniczną przez Sprzedającego (w przypadku podania błędnego adresu e-mail przez Kupującego).
2.5. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym fakcie poinformowany. Do Niego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania lub anulowania całości zamówienia.
2.6. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu produktów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
2.7. W przypadku sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.
2.8. Kupujący dokonujący zamówień wraz z towarem otrzymują fakturę VAT/paragon. Kupujący decyduje o typie dokumentu zakupu w formularzu zamówienia.

 1. PŁATNOŚĆ

3.1 Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w sklepie BuyOrBye.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
Możliwe są następujące formy płatności:
- Za pobraniem, należność płatna kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki
- Przelewem internetowym za pośrednictwem systemu PayU
- Kartą płatniczą za pośrednictwem systemu PayU
- Gotówką przy odbiorze osobistym
( BuyOrBye.pl w Ozimku 46-040 przy ul. Hutniczej 1a LOKAL NR 8
- Przelewem tradycyjnym na rachunek wskazany poniżej.

FIRSTONE Adam Ustianowski , ul. Hutnicza 1a, 46-040 Ozimek
Santander Bank Polska S.A.
Numer rachunku: PL57109022420000000137271861

- Płatności Shoper - przelew natychmiastowy.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności :karty płatnicze - Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro


3.2. Zasady dokonywania płatności przez Kupujących za pośrednictwem Systemu PayU:
3.2.1. Płatności za pośrednictwem Systemu PayU mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
3.2.2. Sprzedający na stronie www.buyorbye.pl udostępnia Kupującym odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku (w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego) lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego (w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej) współpracującego ze Spółką PayU S.A. przy obsłudze płatności w ramach Systemu PayU.
3.2.3. W celu dokonania płatności Kupujący powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Banku lub Centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z obowiązującymi w nich zasadami.

 1. DOSTAWA

4.1. Towary dostępne w sklepie internetowym wysyłane są jako przesyłki ubezpieczone za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłka odbywa się wg zasad obowiązujących w firmie kurierskiej, a w szczególności jej regulaminu.
4.2. Termin realizacji zamówienia, potwierdzonego przez Sprzedającego, wynosi od 1 do 4 dni roboczych, liczonych od daty wpłynięcia na konto Sprzedającego należności za dane zamówienie lub daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku dostaw w systemie za pobraniem.
4.3. Firma kurierska dostarcza przesyłki o wadze do 30 kg w systemie „od drzwi do drzwi”, czyli bezpośrednio do lokalu wskazanego przez Kupującego. Przesyłki o wadze przekraczającej 30 kg są dostarczane w systemie „burta-burta”, co oznacza, że do obowiązków firmy kurierskiej należy rozładunek przesyłki z samochodu i ustawienie jej na podłożu.
4.4. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosowanego protokołu szkody. Następnie prosimy o niezwłoczne poinformowanie obsługi sklepu telefonicznie +48600213491 /e-mailowo sklep@buyorbye.pl

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość uwzględniając brzmienie art. 27 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) , zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu dostarczenia towaru.
  3. Kupujący może skorzystać z oświadczenia ze wzoru formularza odstąpienia od umowy należy przekazać Sprzedającemu za pomocą wiadomości elektronicznej na adres sklep@buyorbye.pl lub listowne na adres lokalu sklepu.
  4. Kupujący ma obowiązek zwrotu towaru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  5. Kupujący odsyła towary będące przedmiotem umowy wraz z dowodem zakupu, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Dotyczy to również przypadku, gdy rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (w szczególności towary wielkogabarytowe). Towar wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres lokalu sklepu : BuyOrBye.pl , ul. Hutnicza 1A/lok.8 a , 46-040 Ozimek z dopiskiem: „ ODSTĄPIENIE OD UMOWY ” .
  6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrócony towar. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego Kupującego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy od Kupującego lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania przez Kupującego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne
  8. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  9. W przypadku zakupu produktu na firmę zwrot nie jest możliwy.

   

 1. REKLAMACJA/ GWARANCJA

6.1. Sprzedawca nie jest gwarantem towarów prezentowanych w Sklepie. Towary te mogą posiadać gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski. Jeżeli towar objęty jest gwarancją, roszczenia z tego tytułu należy zgłaszać do serwisu gwaranta, wskazanego w załączonej do towaru karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej gwaranta.

W przypadku braku wskazania w karcie gwarancyjnej serwisu, do którego należy dostarczyć wadliwy towar, Sprzedawca może udzielić Kupującemu pomocy przy zgłaszaniu reklamacji do gwaranta, pod warunkiem, że Kupujący prześle Sprzedawcy zgłoszenie takiej reklamacji na formularzu reklamacji, pisemnie lub mailowo, na adres mailowy: sklep@buyorbye.pl. Po otrzymaniu od Kupującego zgłoszenia takiej reklamacji Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość e-mail wskazującą adres wysyłki towaru . Do przesyłki należy dołączyć kopię dokumentu gwarancji wraz z dowodem zakupu oraz opisu usterki.  Koszt dostarczenia reklamowanego towaru do sprzedawcy/serwisu gwaranta ponosi kupujący.

6.2. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu rzeczy bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, zgodnie z postanowieniami art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. W przypadku umowy zawartej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przez Kupującego niebędącego konsumentem wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy.
6.3. W przypadku dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu rękojmi za wady rzeczy, zobowiązany jest on dostarczyć do Sprzedawcy wadliwe rzeczy na koszt Sprzedawcy. Po otrzymaniu od Kupującego zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu rękojmi Sprzedawca przesyła Kupującemu wiadomość e-mail wskazującą adres wysyłki towaru . 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru podczas transportu wymagane jest sporządzenie protokołu szkody z firmą transportową. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Bez protokołu szkody reklamacje nie będą uwzględniane.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu przez Kupującego.
7.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego.
7.3. Zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.z 2002 r.,Nr 101, poz. 926) gwarantujemy Państwu, że zebrane przez nas dane osobowe wykorzystywane będą jedynie w celu prawidłowego i sprawnego wykonania usługi. Państwa dane adresowe udostępniane są firmie kurierskiej jedynie w celu prawidłowego dostarczenia zamówionego towaru.
7.4. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego obowiązuje od 01.09.2016 . Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane np. z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl